Kārsavas slimnīcas mājas lapa

Cenrādis

PAKALPOJUMU CENRĀDIS UN PACIENTU IEMAKSAS AMBULATORI

Šīs sadaļa skaidrojums: zem pirmajiem sešiem apakšvirsrakstiem norādītas pakalpojumu cenrāža cenas. Sākot no septītā apakšvirsraksta norādītas pacientu iemaksas ambulatori. Zemāk sniegts uzskaitījums ar iedzīvotāju grupām, kuri atbrīvoti no pacientu iemaksām, kā arī kāds atbalsts pienākas trūcīgiem pacientiem. Noslēgumā uzskaitītas apdrošināšanas kompānijas, ar kurām sadarbojas "Kārsavas slimnīca".

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Šīs apakšsadaļas akaidrojums: Cenrāža informāciju var iegūt trijos veidos:

1) lejuplādējot savā ierīcē kā JPG formāta dokumentu, kurā cenrādis attēlots tabulā:

lejuplādēt

2) apskatīt kā bildi:

cenrādis

3) izlasīt izvērsto teksta formātu, kas redzams zemāk.

Spēkā no 2023. gada 11. maija. To apstiprinājis "KĀRSAVAS SLIMNĪCA", SIA valdes loceklis V. Protasovs un parakstījusi galvenā grāmatvede Vija Šakina.

1. ĀRSTU PIEŅEMŠANA - cenrādis, kas tiek piemērots šādos gadījumos:

1) bez ģimenes ārsta norīkojuma saslimšanas gadījumā;

2) maksas pakalpojumu sniegšanai.

Cenrāža skaidrojums: viespierms tiek norādīts ārsta/speciālista nosaukums, tad apzīmējums vienam apmaklējumam un tad cena, kas norādīta EUR

NEIROLOGS 1 apmekl. 30,00

GINEKOLOGS 1 apmekl. 15,00

INTERNISTS 1 apmekl. 15,00

2. DIENAS STACIONĀRA MAKSAS PAKALPOJUMI - cenrādis:

Cenrāža skaidrojums: viespierms tiek norādīts pakalpojuma nosaukums, tad apzīmējums vienai diennaktij un tad cena, kas norādīta EUR

Izmitināšanas pakalpojumi, saņemot Dienas stacionāra pakalpojumus (ar ēdināšanu) 1 diennakts 5,00

3. USS - cenrādis

Cenrāža skaidrojums: viespierms tiek norādīts pakalpojuma nosaukums ar apzīmējumu 1 manipulācija un cenu, kas norādīta EUR

Vēdera sonogrāfija (neieskaitot iegurņa orgānus) 1 manip. 30,00

Nieru, urīnceļu, prostatas sonogrāfija 1 manip. 30,00

Sievietes iegurņa orgānu sonogrāfija 1 manip. 30,00

Vairogdziedzera vai citu virspusēji novietotu struktūru sonogrāfija 1 manip. 30,00

4. RENTGENOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI - cenrādis

Cenrāža skaidrojums: viespierms tiek norādīts pakalpojuma nosaukums ar apzīmējumu 1 uzņēmums un cenu, kas norādīta EUR

Rentgen izmeklējumi bez kontrastvielas izmantošanas 1 uzņēmums 15,00 Augšējā gremošanas trakta (barības vada, kuņģa un 12-pirkstu zarnu caurskate) caurskate 1 uzņēmums 25,00

5. EKG - cenrādis

Cenrāža skaidrojums: viespierms tiek norādīts pakalpojuma nosaukums ar apzīmējumu 1 manipulācija un cenu, kas norādīta EUR

EKG ar 12 novadījumiem pieraksts, apraksts 1 manip. 12,00

6. FIZIOTERAPIJA - cenrādis:

(zemāk norādīti pakalpojumi, kas nav apmaksāti no Valsts Nacionālā veselības dienesta)

Cenrāža skaidrojums: tiek norādīts pakalpojuma nosaukums ar apzīmējumu 1 manipulācija un cenu, kas norādīta EUR

Elektroforēze 1 manip. 4,50

Elektroforēze (Dobumu un acu elektroforēze) 1 manip. 4,50

Fonoforēze 1 manip. 6,00

Diadinamiskās strāvas (DDS) 1 manip. 4,00

DDS – forēze 1 manip. 4,50

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) 1 manip. 4,00

SMS – forēze 1 manip. 5,00

Darsonvalizācija 1 manip. 5,00

Induktotermija 1 manip. 4,00

Ultraīsviļņu terāpija 1 manip. 3,00

Centimetru viļņu terapija 1 manip. 3,00

Decimetru viļņu terapija 1 manip. 3,00

Ultraskaņas terapija 1 manip. 6,00

Aerosolterapija (inhalācijas) 1 manip. 3,50

Ultravioletā apstarošana 1 manip. 4,00

Magnetolāzera terapija 1 manip. 4,00

7. PACIENTA IEMAKSAS AMBULATORI:

Terminu skaidrojums: Ambulatorā veselības aprūpe ir tādi veselības aprūpes pakalpojumi, kurus var saņemt ambulatori noteiktā laikā un noteiktā vietā – poliklīnikās, veselības centros vai slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Piemēram, ja pacients, lai saņemtu konsultāciju, vēršas poliklīnikā pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, saņemot ambulatoro veselības aprūpi - nav nepieciešamības ārstēties slimnīcā. Ārstēties var ambulatori ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta uzraudzībā. Par ambulatoro pakalpojumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums un vizuālās diagnostikas izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

​8. PACIENTA IEMAKSAS AMBULATORI:

Personām līdz 65 gadu vecumam  EUR 2,00

Personām no 65 gadu vecuma EUR 1,00

Ārsta-speciālista apmeklējums EUR 4,00

9. ĀRSTĒŠANĀS DIENAS STACIONĀRĀ:

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) EUR 7,00

Par ambulatori vai dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) EUR 4,00

​​10. PACIENTA IEMAKSAS PAR DIAGNOSTISKAJIEM IZMEKLĒJUMIEM AMBULATORI UN DIENAS STACIONĀRĀ:

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi EUR 2,00

Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi EUR 4,00

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas EUR 3,00

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā; veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu* iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) EUR 10,00

*Pacienta līdzmaksājuma apmērs noteikts 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 13. pielikumā spiest un skatīt šeit , savukārt līdzmaksājuma apmērs katrai manipulācijai noteikts Pakalpojumu tarifu datu bāzē spiest un skatīt šeit.

IEDZĪVOTĀJI, KURI IR ATBRĪVOTI NO PACIENTA IEMAKSĀM:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529. 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 400 latus un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.
 • ATBALSTS TRŪCĪGAJIEM PACIENTIEM:

  No finanšu līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju, pilnībā tiek kompensētas pacientu iemaksas un izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem trūcīgām personām, kuru ienākumi uz katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 90 latu mēnesī.  

  Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālais dienesta:

  nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista; 

  nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā; 

  nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju; 

  tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā); 

  nav jāmaksā līdzmaksājums 71 eirocenti apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti. 

  Lai persona varētu saņemt iepriekšminētos atvieglojumus, ir jāsaņem pašvaldībā, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglojumiem.

  Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.

  Augstāk minētā informācija lasāma: Nacionālā Veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv

  ​SIA „Kārsavas slimnīca” sadarbojas ar šādam apdrošināšanas kompānijām:

 • BTA Insurance Company SE
 • ERGO Latvija   AAS
 • Balta AS
 • Apmeklējot ārstniecības iestādi ar apdrošināšanas polisi netiek ņemta pacienta iemaksa, par pārējiem pakalpojumiem pacients norēķinās skaidrā naudā (izņemot Balta) un pēc tam maksas dokumentus sniedz savā kompānijā.